هوشمندی کسب‌وکار، هوش تجاری ، داده کاوی و بیگ دیتا فرابر فرابر داشبورد مدیریتی، تصمیم گیر هوشمندی کسب‌وکار، هوش تجاری ، داده کاوی و بیگ دیتا فرابر
Slide background

Products & Tools

Enterprise Data warehouse

Self-Service Analytics

Data Visualizing & Dashboard

Data Flow Management

Data Mining & Big Data Solutions

Latest News

– a new version of Farabar ,19, has been released.
– Farabar at GITEX 2016 – dubai

Insights & Intelligence

– Decision Making
– Problem Solving
– Knowledge Discovery

Data Management

– Historical Data
– Data Quality
– Data Cleansing
– Data Integration
– Data Governance

Advanced Analytics

– Predictive Modeling
– Data Mining
– Forecasting
– Prespective Analytics

Trunkey Enterprise
Analytics Platform

 Farabar is an integrated Enterprise-wide platform regarded of fast performance, ease of use, end-to-end functionality, web-ready deployment, and quick results

Easy To Self-Service
To Trusted Insights

 Thousands Of Users rely on Farabar to easily produce tangible business gains. They are confident about data-driven decisions, and Trusting of BI systems’ agility

Architected for Scale
and Governance

 Our Clients get the best to two worlds: agile, easy-to-use analytics that business and IT users want; along with governance and security your organization needs

هوشمندی کسب و کار هوش تجاری، داده کاوی و بیگ دیتا فرابر یادگیری ماشین، رویکردهای تحلیلی، آنالتیکس، فرآیندهای تحلیلی، کشف تقلب و تخلف، تضمین درآمد، ریزش مشتریان، تحلیل مشتریان، تحلیل احساسات، نظرکاوی، تحلیل ریسک اعتباری، تحلیل سودآوری و بازده، تحلیل های مالی، تحلیل های برنامه و بودجه، تجمیع و تلفیق مالی، تجمیع و تلفیق داده های مالی، تجمیع و تلفیق اطلاعات مالی، رویکردهای تحلیلی مبتنی بر داده، تحلیل RFM ، تحلیل رضایت مندی، تحلیل وفاداری، تحلیل ارزش عمر مشتریان، تحلیل عرضه و تقاضا، تحلیل منابع و مصارف، تحلیل پیشرفت ریالی پروژه، تحلیل پیشرفت حجمی پروژه ها، یادگیری عمیق، تحلیل حساسیت، تحلیل هدف جو، تحلیل تاریخچه تغییرات، تحلیل روندها، هوشمندی تجاری، هوش کسب و کار، کسب و کار هوشمند، فرابر انبار داده ها، انبار داده، داده کاوی، تحلیل، تحلیلگری، برنامه ریزی، برنامه ریزی استراتژیک، استخراج داده ها، شاخص های کلیدی عملکرد، شاخص های کلیدی نتایج، شاخص ، داشبورد مدیریتی، داشبوردهای مدیریتی، داشبورد، داشبورد مدیران، داشبوردهای استراتژیک، داشبوردهای عملیاتی، داشبوردهای تحلیلی، فرایند استخراج داده ها، هوش سازمانی، مدیریت عملکرد، مدیریت عملکرد بهینه، بهینه سازی کسب و کار، بهینه سازی عملکرد، مانیتورینگ، تحلیل داده ها، ارزیابی عملکرد، کنترل پیشرفت پروژه ها، مشاوره مدیریت ، تحلیل ریسک، تحلیل مخاطرات، گزارش ساز، فرم ساز، نمودار ساز، اتوماسیون نظام آماری، نظام جامع آماری،

English copyright text here!