دوره دوم آموزش داده‌کاوی / آموزش تئوری داده‌کاوی و آموزش SPSS Modeler

فیلم شماره 1 : مفاهیم و تعاریف داده‌کاوی، هوش مصنوعی و یادگیری ماشین و آمار فیلم شماره 12 : نزدیکترین همسایگی
فیلم شماره 2 : مراحل انجام یک پروژه داده‌کاوی، الگوریتم کریسپ، مقادیر دور افتاده، مقادیر جامانده و… فیلم شماره 13 : ماشین بردار پشتیبان
فیلم شماره 3 : روش‌های کاهش ابعاد فیلم شماره 14 : آشنایی با گره‌های مدل‌سازی (قسمت اول)
فیلم شماره 4 : تشریح الگوریتم‌های داده‌کاوی فیلم شماره 15: آشنایی با گره‌های مدل‌سازی (قسمت دوم)
فیلم شماره 5 : آشنایی با business problemsهای مرتبط با داده‌کاوی فیلم شماره 16 : ارزیابی مدل‌های Classification
فیلم شماره 6 : آشنایی مقدماتی با برنامه SPSS Modeler قسمت اول فیلم شماره 17 : رگرسیون خطی چندگانه
فیلم شماره 7 : آشنایی مقدماتی با برنامه SPSS Modeler قسمت دوم فیلم شماره 18 : کاربرد رگرسیون در کاهش ابعاد
فیلم شماره 8 : مفاهیم درخت تصمیم و هرس، الگوریتم‌های CART، C5.0، CHAID فیلم شماره 19 : سری‌های زمانی
فیلم شماره 9 : نایو بیز، QUEST فیلم شماره 20 : قوانین انجمنی
فیلم شماره 10 : شبکه عصبی فیلم شماره 21 : خوشه‌بندی
فیلم شماره 11 : رگرسیون لجستیک