فرصت‌های شغلی

شرکت عصر فناوری دانش مهمترین سرمایه خود را نیروی انسانی توانمند، با انگیزه، خلاق و پرتلاش می‌داند و بدون شک مهم‌ترین عامل موفقیت فرابر در اختیار داشتن نیروهایی با این مشخصات است. به همین دلیل این مطلب در ارزش‌های سازمانی شرکت عصر فناوری دانش نیز منعکس شده است:

● ما اعتقاد داریم به کارگیری و حفظ نیروهای متخصص و با انگیزه، از عوامل کلیدی موفقیت شرکت است.
● ما براین باوریم که توجه به خواسته‌های کارکنان، احترام متقابل و گفتگوی دوسویه با آن‌ها موجب ارتقاء انگیزه کارکنان و دستیابی سریعتر به اهداف می‌گردد.

لذا درصورتیکه می‌خواهید در محیطی فعال، منظم و صمیمی فعالیت نمایید، با ما تماس بگیرید.