تحلیل‌های پیشرفت پروژه

یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران در انجام پروژه‌های سازمانی، کنترل و نظارت بر پیشرفت حجمی، ریالی و زمانی پروژه‌ها است. در این‌گونه موارد با توجه به گستره پروژه‌های تحت پوشش از یک‌سو و دخیل بودن چندین پیمانکار یا مقاطعه کار در هر پروژه، نظارت و رسیدگی بر مصرف منابع مالی پروژه‌ها و مقایسه آن با منابع پیش‌بینی‌شده از یکسو همچنین مقایسه میزان پیشرفت زمانی و حجمی هر پروژه با برنامه مدون پروژه‌ها، امری دشوار و زمان‌بر است.

با توجه به ویژگی‌های تحلیلی نرم‌افزار فرابر، امکان تجمیع همه گزارش‌ها و داشبوردهای مدیریتی کنترل پیشرفت پروژه‌ها در یک رویکرد تحلیلی یکپارچه میسر خواهد بود. همچنین تحلیل سناریوهای مختلف مدیریت پروژه‌ها با اجرای Online تحلیل‌های روند (what if، (Trend، پیش‌بینی سربارها و هزینه‌ها و مدل‌سازی اجرا و خاتمه پروژه‌ها در دسترس مدیران پروژه‌ها خواهد بود.

از منظری دیگر، رویکردهای تحلیلی در زمینه پیشرفت پروژه‌ها، راهکارهایی هستند که ارتباط بهتر در حین اجرای پروژه‌ها را برای اعضا و مخصوصاً مدیر پروژه‌ها محیا می‌سازند. این هماهنگی‌ها در تخصیص صحیح و سریع منابع، اولویت‌بندی‌های اجرایی، پرداخت‌های مالی، تخصیص منابع مالی و … بسیار کاربرد دارد. این رویکردهای تحلیلی در سازمان‌هایی که در هر زمان، پروژه‌های متعدد، پیمانکاران و کارفرمایان متعدد، نیروی انسانی‌های مشترک در پروژه‌ها، ارزیابی‌های عملکردی و پیشرفتی مختلف، محدوده عملیاتی (و جغرافیایی) وسیع و … دارند، بسیار حیاتی می‌باشند.

در این‌گونه رویکردهای تحلیلی، می‌توان هدف از تحلیل‌ها را موارد زیر بیان نمود:

  • ایجاد شفافیت سازمانی در کلیه پروژه‌ها و فعالیت‌ها
  • کنترل بهتر کارها
  • بهبود فرآیندهای تصمیم‌گیری
  • بهبود میزان همسویی فعالیت‌های درون‌سازمانی و پروژه‌ها با استراتژی‌های سازمانی
  • بهینه نمودن به‌کارگیری از منابع
  • اندازه‌گیری و کمک به افزایش کارایی عملیاتی سازمان

کلمات کلیدی :

تحلیل پیشرفت پروژه، Analysis Project Progress، کنترل پیشرفت ریالی پروژه‌ها، تحلیل پیشرفت حجمی پروژه‌ها، تحلیل روندهای اتمام پروژه‌ها، تخمین هزینه پروژه‌ها، تخمین پروژ‌ه‌های آتی